Hướng dẫn cấp Giấy phép kinh doanh đối với hoạt động mua bán hàng hóa và hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa

Công văn 9645/2014 của Bộ KHĐT hướng dẫn cấp Giấy phép kinh doanh đối với hoạt động mua bán hàng hóa và hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa. Bộ Công Thương hướng dẫn việc cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh đối với hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế.

BỘ CÔNG THƯƠNG
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 9645/BCT-KH
V/v hướng dẫn cấp Giấy phép kinh doanh đối với hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa
Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2014
Kính gửi: – Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu.

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;

1. Cơ sở pháp lý

– Quy định pháp luật về đầu tư: Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 và Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

– Quy định pháp luật về thương mại: Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005; Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; Thông tư số 08/2013/TT-BCT ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định chi tiết về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và Thông tư số 34/2013/TT-BCT ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Bộ Công Thương công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

– Quy định pháp luật về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế: Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế.

2. Thẩm quyền cấp phép

– Theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 23/2007/NĐ-CP:

“1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm cấp Giấy phép kinh doanh để hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa (sau đây gọi tắt là Giấy phép kinh doanh) cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy phép đầu tư (gọi chung là Giấy chứng nhận đầu tư).

2. Trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài lần đầu đầu tư vào Việt Nam có đầu tư vào hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa thì nộp hồ sơ để làm thủ tục đầu tư tại cơ quan nhà nước quản lý đầu tư. Trong trường hợp này, Giấy chứng nhận đầu tư có giá trị đồng thời là Giấy phép kinh doanh. Thủ tục đầu tư được thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư.

3. Trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài chỉ đầu tư vào kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu hoặc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chỉ đề nghị bổ sung kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu mà không kinh doanh phân phối hoặc các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa thì cơ quan nhà nước quản lý về đầu tư căn cứ vào lộ trình mở cửa thị trường trong các điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên cấp hoặc bổ sung Giấy chứng nhận đầu tư.

4. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã có quyền phân phối được lập cơ sở bán lẻ thứ nhất mà không phải làm thủ tục đề nghị cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ theo quy định tại Nghị định này. Việc lập thêm cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.”

– Theo quy định tại Điểm 3 Khoản 19 Điều 1 Nghị định số 164/NĐ-CP, Ban quản lý thực hiện cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế theo ủy quyền và hướng dẫn của các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Do vậy, đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét ủy quyền cho các Ban Quản lý được thực hiện các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân theo các quy định dẫn trên.

Trong trường hợp ủy quyền, đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiểm tra, kiểm soát, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ được ủy quyền của các Ban Quản lý theo đúng quy định.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Ban Quản lý phản ánh về Bộ Công Thương để hướng dẫn, bổ sung kịp thời. Trong trường hợp cần thiết, có thể liên hệ với số máy 04.22202323 để được Bộ Công Thương hướng dẫn chi tiết./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải (để b/c);
– VPCP (để b/c);
– Bộ KHĐT (để biết);
– Bộ trưởng (để b/c);
– Các Vụ: PC, TTTN;
– Lưu: VT, KH (ML).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Quốc Hưng

Hỏi đáp Hướng dẫn cấp Giấy phép kinh doanh đối với hoạt động mua bán hàng hóa và hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa trực tuyến

Liên hệ luật sư

Thông tin bắt buộc*
 • Công ty Luật LAWPRO Công ty Luật LAWPRO

  Năm 2007, LAWPRO được thành lập với tôn chỉ mục đích xuyên suốt là xây dựng niềm tin và uy tín đối với khách hàng – Trust Creates Value, đưa LAWPRO trở thành thương hiệu tư vấn luật tin cậy của [...]

 • Cam kết giá trị Cam kết giá trị

  1. Đội ngũ nhân sự chất lượng: LAWPRO có đội ngũ luật sư, chuyên viên tư vấn được đào tạo bài bản ở các trường đại học luật, chuyên ngành luật lớn trong và ngoài nước, nhiều người đã [...]

 • Thành tích nổi bật của công ty luật Lawpro Thành tích nổi bật của công ty luật [...]

  Trong quá trình tác nghiệp, Công ty luật LAWPRO đã nhiều lần được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội và Sở Tư pháp thành phố Hà Nội [...]

 • Giao dịch điển hình Giao dịch điển hình

  Với đội ngũ Luật sư và các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý, Công ty Luật LAWPRO đã cung cấp dịch vụ pháp lý cho các khách hàng là doanh nghiệp trong và ngoài nước hoạt động [...]